Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowskiej 63, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Robót instalacyjnych polegających na wymianie kotłów gazowych w...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 6, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Malowania elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Pobierz...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przebudowy lokalu użytkowego" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 54b, Ofertę należy złożyć w terminie do dnia...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany skrzynek pocztowych na budynkach stanowiących własność Gminy Bielawa zarządzanych...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania wentylacji w lokalach mieszkalnych" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul....
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Kasztanowa 6, Wolności 29, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany wewnętrznej instalacji gazowej na częściach...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kasztanowa 11, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania ocieplenia ściany szczytowej budynku mieszkalnego...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 54bOfertę należy złożyć...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Wolności 19, Frankowskiego 15, Frankowskiego 16, zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Wykonania projektów budowlanych na przebudowę...