SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Wymiana drzwi na nowe drewniane, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Bielawa zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 
Załączniki nr 1-11
Załącznik nr 13

Oferty należy składać do dnia 15.06.2020r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.
Protokół otwarcia ofert z dnia 15.06.2020r. - Pobierz

Załącznik nr 12
- drzwi drewniane: