SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:
"Świadczenie usług kominiarskich w budynkach będących własnością Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 
Załączniki
Wykaz budynków

Oferty należy składać do dnia 05.01.2021r. do godziny 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2021r. o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.
Protokół z otwarcia ofert z dnia 05.01.2021r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.01.2021r.Pobierz