Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  zaprasza do złożenia oferty na: " Świadczenie usług kominiarskich w budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz 

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - Pobierz
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 - Pobierz
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 - Pobierz
Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 4 - Pobierz
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 5 - Pobierz
Projekt umowy - Załącznik nr 6 - Pobierz
Wykaz budynków objętych zamówieniem:
- Część I zamówienia (Rejon 1) - Pobierz
- Część II zamówienia (Rejon 2) - Pobierz
- Część III zamówienia (Rejon 3) - Pobierz
- Część IV zamówienia (Rejon 4) - Pobierz
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2022r. do godz. 9:00

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 30.12.2021r. - Pobierz