SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021r., poz. 1129 tekst ujednolicony) w trybie podstawowym na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3. ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja  Warunków Zamówienia
Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 4 -
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik 6 - Projekt umowy na termomodernizację budynku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej
Załącznik 7 -
Projekt umowy na wykonanie instalacji cwu, centralnego ogrzewania i gazowych w lokalach mieszkalnych
Załącznik 8 - Projekt umowy na wymianę opraw oświetleniowych w częściach wspólnych budynku
Załącznik 9 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Załącznik 10 - Przedmiar robót dot. części I zamówienia
Załącznik 10a - Przedmiar robót dot. części II zamówienia
Załącznik 10b - Przedmiar robót dot. części III zamówienia
Załącznik 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dot. termomodernizacji budynku
Załącznik 11a - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dot. branży sanitarnej
Załącznik 11b - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dot.branży elektrycznej
Załącznik 12 - Projekt budowlany na docieplenie oraz remont i kanalizację deszczową
Załącznik 12a -
Projekt budowlany na branżę sanitarną
Załącznik 12b -
Projekt budowlany na branżę elektryczną
Załącznik 13 -
Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót w branży budowlanej
Załącznik 13a -
Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót w branży sanitarnej

Oferty należy składać do dnia 24.01.2022r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2022r. o godzinie 9:30 w siedzibie Zamawiającego.