SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3. ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Świadczenie usług kominiarskich w budynkach będących własnością Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja  Warunków Zamówienia
Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 4 -
Wykaz wykonanych usług
Załącznik 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik 6 - Projekt umowy
Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia
Załącznik 8 - Wykaz budynków

Oferty należy składać do dnia 23.12.2021r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pobierz