SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3. ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Przebudowa pokryć dachowych budynków  mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Brzeżnej 6 oraz Małej 3 w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja  Warunków Zamówienia
Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 4 -
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik 6 - Projekt umowy Brzeżna 6a
Załącznik 6a -
Projekt umowy Mała 3
Załącznik 7 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia
Załącznik 8 - Przedmiar robót dot. Brzeżnej 6
Załącznik 8a - Przedmiar robót dot. Małej 3
Załącznik 9 - Specyfikacja techniczna wykonania dot. Brzeżnej 6
Załącznik 9a - Specyfikacja techniczna wykonania dot. Małej 3

Oferty należy składać do dnia 02.11.2021r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2021r. o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Pobierz