SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3. ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Wymiana wodomierzy i wdrożenie systemu bezprzewodowego odczytu stanów wodomierzy w zasobach mieszkaniowych Gminy Bielawa"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja  Warunków Zamówienia
Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 4 -
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik 5 -
Projekt umowy
Załącznik 6 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia
Załącznik 7 - Wykaz wodomierzy do wymiany
Załącznik 7A - Wykaz wodomierzy do wymiany
Załącznik 8 - Specyfikacja techniczna wykonania
Karta Montażu -
PobierzOferty należy składać do dnia 08.06.2021r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego.
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pobierz