SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019r., poz. 2019 ze zm.) w trybie podstawowym na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.3. ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Kontrole okresowe (roczne i pięcioletnie) stanu technicznego wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych, wewnętrznych instalacji gazowych oraz stanu technicznego obiektów budowlanych, będących własnością Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie oraz wykonanie wycen potrzeb remontowych"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja  Warunków Zamówienia
Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 4 -
Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik 5 -
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik 6 -
Projekt umowy
Załącznik 7 -
Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres realizacji zamówienia
Załącznik 8 -
Wykaz budynków - kontrole okresowe  pięcioletnie stanu technicznego obiektów budowlanych do wykonania w 2021r.
Załącznik 8A - Wykaz budynków - kontrole okresowe  pięcioletnie stanu technicznego wewnętrznych instalacji elektrycznych do wykonania w 2021r.
Załącznik 8B - Wykaz budynków - kontrole okresowe stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych do wykonania w 2021r.


Oferty należy składać do dnia 19.03.2021r. do godz. 9:30.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia -  Informacja
Protokół z otwarcia ofert z dnia 19.03.2021r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.03.2021r.:
- Część I - Pobierz
- Część II - Pobierz
- Część III - Pobierz