Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Świadczenia usług kominiarskich" - Pobierz 

ADRES: budynki będące własnością Gminy Bielawa zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie.

Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Załącznik 3 - Projekt umowy
Załącznik 4 -
Wykaz budynków

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2023r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dn. 27.12.2023r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 29.12.2023r. - Pobierz