Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe hydrauliczne pn: "Roboty remontowe hydrauliczne - prace polegające na konserwacji i naprawie instalacji  oraz całodobowym zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków awarii w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Bielawa, zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz 

ADRES: budynki będące własnością Gminy Bielawa zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie.

Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2
- Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik 4 -
Wykaz wykonywanych robót budowlanych
Załącznik 5 - Projekt umowy
Załącznik 2 do umowy  - Wykaz budynków
Załącznik 3 do umowy  - Kontrolka pracy

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2023r. do godz. 10:00
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dn. 20.12.2023r. - Pobierz