Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe dotyczące: " Robót remontowych hydraulicznych - prac polegających na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków awarii oraz utrzymaniu całodobowego pogotowia hydraulicznego w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Bielawa,  zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz 

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - Pobierz 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 - Pobierz 
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 - Pobierz 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 4 - Pobierz 
Wykaz wykonanych robót budowlanych- Załącznik nr 5 - Pobierz 
Projekt umowy - Załącznik nr 6 - Pobierz 
Wykaz budynków objętych zamówieniem - Pobierz 
Kontrolka pracy - Pobierz 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2021r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 15.12.2021r. o godz. 9:30 - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.12.2021r - Pobierz