Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe dotyczące: " Robót remontowych elektrycznych - prac polegających na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków awarii oraz utrzymaniu całodobowego pogotowia elektrycznego w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Bielawa,  zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz 

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - Pobierz
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2 - Pobierz
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 - Pobierz
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Załącznik nr 4 - Pobierz
Wykaz wykonanych robót budowlanych- Załącznik nr 5 - Pobierz
Projekt umowy - Załącznik nr 6 - Pobierz
Wykaz budynków objętych zamówieniem - Pobierz
Kontrolka pracy - Pobierz

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2021r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 13.12.2021r. - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.12.2021r - Pobierz