Ważna  informacja !!!

Za osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokal z mieszkalnego zasobu Gminy Bielawa uznaje się osoby, które w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wymaganego wniosku udokumentują, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:

nie mniej niż 100% i nie przekracza 350% kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym: od 1588,44zł do 5559,54zł

nie mniej niż 75% i nie przekracza 210% kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym: od 1191,33zł do 3335,73zł