INFORMACJA


Za osoby spełniające warunki do oddania w najem na czas nieoznaczony lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa
uznaje się osoby, które w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wymaganego wniosku
udokumentują, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:

nie mniej niż 100% i nie 350% kwoty najniższej emerytury w jednoosobowym gospodarstwie domowym:
                        od 1.250,88 zł                               do 4.378,08 zł
nie mniej niż 75% i nie przekracza 210% kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym gospodarstwie domowym:
                       od 938,16 zł                                   do 2.626,84 zł