SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Wymiana pokryć dachowych na nowe: z dachówki cementowej na budynku przy ul. 3 Maja 19, dachówki ceramicznej karpiówki  na budynkach przy ul. Wolności 2 oraz Wolności 68 w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 
Załączniki 1-10
Załączniki 11-12B


Oferty należy składać do dnia 17.02.2020r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2020 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.
Protokół z otwarcia ofert z dnia 17.02.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 19-02-2020r. - Pobierz