SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Świadczenie usług kominiarskich w budynkach będących własnością Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 
Załączniki

Oferty należy składać do dnia 14.01.2020r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.01.2020r. o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 14.01.2020r. - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z  dnia 16.01.2020r. - Pobierz