SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Wymiana pokryć dachowych na nowe: z dachówki cementowej na budynkach przy ul. Wodnej 1, Piastowskiej 48A i Sowiej 2, z dachówki ceramicznej karpiówki na budynku przy ul. Waryńskiego 34A oraz z papy termozgrzewalnej na budynku przy ul. Brzeżnej nr 20A w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 
Załączniki
Obmiary
Specyfikacja Techniczna

Oferty należy składać do dnia 31.12.2020r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2020 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.12.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy części I, II, IV,V) z dnia 13.0.01.2021r.  - Pobierz