SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Roboty remontowe elektryczne - prace polegające na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu przyczyn i skutków awarii oraz utrzymanie całodobowego pogotowia elektrycznego w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 
Załączniki
Wykaz budynków

Oferty należy składać do dnia 29.12.2020 r. do godz. 8:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2020 o godzinie 8:30 w siedzibie zamawiającego.

Protokół z otwarcia ofert z dnia 29.12.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.01.2021r. - Pobierz