SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r., poz. 1843 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Wymiana drzwi do budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Gminy Bielawa zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 
Załączniki nr 1-11a
Załącznik nr 13

Oferty należy składać do dnia 15.05.2020r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2020 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.
UWAGA!
AKTUALIZACJA 08.05.2020r.:

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 11 do SIWZ (wykaz budynków, drzwi aluminiowe) zostały wprowadzone poprawki - Pobierz informację
Ponadto informujemy, że termin składania ofert zostaje wydłużony do 18.05.2020r. do godz. 9.00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 9.30.
Załącznik nr 11, po wniesionych poprawkach - Pobierz

Protokół z otwarcia ofert z dnia 18.05.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.05.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 22.05.2020r. - Pobierz
Załącznik nr 12 - drzwi aluminiowe:Załącznik nr 12A
- drzwi drewniane: