W związku ze znaczącym zainteresowaniem z Państwa strony tematem pomocy dla mieszkańców oraz trudną sytuacją związaną z epidemią,  chcemy zapoznać Państwa z możliwymi formami pomocy.

 

Dodatek Mieszkaniowy:

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Stanowią one zadanie własne gminy i finansowane są z budżetu gminy.
Warunki jego przyznawania kształtuje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21.06.2001 roku (t.j. Dz U. z 2019r. Poz. 2133).

Jeżeli jesteś:

- najemcą lub podnajemcą lokali mieszkalnych

- osobą mieszkającą w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

- osobą mieszkającą w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność lub właścicielem lokali mieszkalnych,

- inną osobą mającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącą wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobą zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującą na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z w/w tytułów.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego:


O dodatek można ubiegać się, jeśli średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

a) nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub
b) 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego domownika jest nieco wyższy, nie powoduje to braku możliwości otrzymania dodatku – jeśli kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Jeżeli nie możesz otrzymać dodatku mieszkaniowego - skorzystaj z ulgi w czynszu w wysokości 15% jeżeli twoje dochody w gospodarstwie domowym na jednego członka nie przekraczają:                                                                             

W gospodarstwie domowym jednoosobowym: do 1.200 zł  
W wieloosobowym gospodarstwie domowym: do 900 zł

Należy mieć na względzie, że osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego nie ma możliwości starać się również o obniżkę czynszu.


Obniżka czynszu:

Obniżka czynszu wynika z Uchwały RM nr XVI/147/2019 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa § 4 ust. 1 przy spełnieniu warunku że dochód jest niższy niż określony w § 3 ust. 1.

Wysokość obniżki określa Uchwała RM nr XVI/148/2019 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Bielawa na lata 2019-2024 §14 i § 15.

Obniżki czynszu udziela się najemcy, zgodnie z art. 7, ust. 3 Ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  z dnia 21.06.2001r. ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 611) na okres 12 miesięcy. W uzasadnionych sytuacjach, może być przyznawana ponownie, na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

Wniosek, zarówno o przyznanie dodatku mieszkaniowego, jak i o obniżkę czynszu, znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej https://mzbmbielawa.pl/pliki-do-pobrania, gdzie widnieją także aktualne zarządzenia i niezbędne informacje.

 

Nic prostszego!

1. Pobierz wniosek.
2. Złóż wniosek.
3. Poczekaj na decyzję.

 

Wnioski o dodatek mieszkaniowy składają Państwo w OPS przy ul. 3 Maja 20 w Bielawie,
natomiast z wnioskiem o obniżkę czynszu zapraszamy do siedziby MZBM przy ul. 3 Maja 48 w Bielawie.
W razie jakichkolwiek pytań- zapraszamy Państwa do kontaktu!