•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie ul. 3 Maja 48 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. poz. 907) dalej zwanej "ustawą pzp" informuje, że Zamawiający unieważnił postępowanie w przetargu nieograniczonym na roboty remontowe pt. "Roboty budowlane - dotyczące remontu pomieszczeń biurowych przy ul. 3-go Maja nr 48 w Bielawie"

Więcej informacji w załączeniu: Załącznik