•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Ocieplenie ścian elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Brzeżnej nr 35, Strażackiej nr 9A oraz Waryńskiego nr 43 w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 
Załączniki

Wyjaśnienie do zapytania wykonawcy odnośnie treści SIWZ - Pobierz

Oferty należy składać do dnia 11.12.2019 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.