•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Ocieplenie ścian elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicach: Brzeżnej nr 35, Strażackiej nr 9A oraz Waryńskiego nr 43 w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 
Załączniki

Wyjaśnienie do zapytania wykonawcy odnośnie treści SIWZ - Pobierz

Oferty należy składać do dnia 11.12.2019 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2019 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Kontrole okresowe (roczne i pięcioletnie) stanu technicznego wewnętrznych instalacji elektrycznych, instalacji odgromowych, wewnętrznych instalacji gazowych oraz stanu technicznego obiektów budowlanych, będących własnością Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie."

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 

Oferty należy składać do dnia 26.06.2019 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2019 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.

Protokół z otwarcia ofert w dniu 26-06-2019 - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 02-07-2019.
- Pobierz


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Wymiana pokryć dachowych na nowe: z dachówki cementowej na budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 4, dachówki karpiówki na budynku przy ul. Piastowskiej nr 29 oraz papy termozgrzewalnej na budynku przy ul. Kopernika nr 29 w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 

Oferty należy składać do dnia 25.06.2019 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2019 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.

Protokół z otwarcia ofert w dniu 25-06-2019 - Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 08-07-2019 - PobierzSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:

"Wymiana pokryć dachowych na nowe: z dachówki cementowej na budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 4, dachówki karpiówki na budynku przy ul. Piastowskiej nr 29 oraz papy termozgrzewalnej na budynku przy ul. Kopernika nr 29 w Bielawie"

Pliki do pobrania:

Specyfikacja 

Oferty należy składać do dnia 07.06.2019 r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2019 o godzinie 9:30 w siedzibie zamawiającego.

 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Załącznik
Zapytanie ofertowe - Załącznik
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Załącznik
Zapytanie ofertowe - Załącznik
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. 3 Maja 48 w Bielawie ogłasza Zapytanie ofertowe na: "Usługę związaną z prowadzeniem stałej konserwacji i utrzymania zieleni w administrowanych zasobach MZBM Sp-ka z o.o. Bielawa"

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie,
INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej