•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz dalej zwanej "ustawą pzp"- INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie dotyczące "Remont części pomieszczeń biurowych w budynku biurowym przy ul. 3 Maja nr 48 w Bielawie - część II wentylacja i klimatyzacja"

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

AKLIMA SERWIS Piotr Koncewicz Spółka Jawna ul. 11 Listopada nr 7 58-200 Dzierżoniów

Załącznik