•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz dalej zwanej "ustawą pzp"- INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) oraz dalej zwanej "ustawą pzp"- INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w części pomieszczeń biurowych w budynku biurowym przy ul. 3-go Maja 48 w Bielawie".

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie ul. 3 Maja 48 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. poz. 907)

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wykonanie robót budowlanych w części pomieszczeń biurowych w budynku biurowym przy: ul. 3 Maja 48 w Bielawie" CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 5432110-8, 45331100-7, 45311000-0.